Search All 2022 Events
 

10 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Wed 14:00 Bringing Image Scene Structure to Video via Frame-Clip Consistency of Object Tokens
Elad Ben Avraham · Roei Herzig · Karttikeya Mangalam · Amir Bar · Anna Rohrbach · Leonid Karlinsky · Trevor Darrell · Amir Globerson
Poster
Tue 9:00 ST-Adapter: Parameter-Efficient Image-to-Video Transfer Learning
Junting Pan · Ziyi Lin · Xiatian Zhu · Jing Shao · Hongsheng Li
Poster
Hilbert Distillation for Cross-Dimensionality Networks
Dian Qin · Haishuai Wang · Zhe Liu · HONGJIA XU · Sheng Zhou · Jiajun Bu
Poster
Thu 14:00 AniFaceGAN: Animatable 3D-Aware Face Image Generation for Video Avatars
Yue Wu · Yu Deng · Jiaolong Yang · Fangyun Wei · Qifeng Chen · Xin Tong
Poster
Thu 9:00 Implicit Warping for Animation with Image Sets
Arun Mallya · Ting-Chun Wang · Ming-Yu Liu
Poster
Thu 9:00 Simple Unsupervised Object-Centric Learning for Complex and Naturalistic Videos
Gautam Singh · Yi-Fu Wu · Sungjin Ahn
Poster
Thu 9:00 NUWA-Infinity: Autoregressive over Autoregressive Generation for Infinite Visual Synthesis
Jian Liang · Chenfei Wu · Xiaowei Hu · Zhe Gan · Jianfeng Wang · Lijuan Wang · Zicheng Liu · Yuejian Fang · Nan Duan
Poster
OmniVL: One Foundation Model for Image-Language and Video-Language Tasks
Junke Wang · Dongdong Chen · Zuxuan Wu · Chong Luo · Luowei Zhou · Yucheng Zhao · Yujia Xie · Ce Liu · Yu-Gang Jiang · Lu Yuan
Poster
Tue 9:00 S4ND: Modeling Images and Videos as Multidimensional Signals with State Spaces
Eric Nguyen · Karan Goel · Albert Gu · Gordon Downs · Preey Shah · Tri Dao · Stephen Baccus · Christopher RĂ©
Poster
Wed 14:00 Language Models with Image Descriptors are Strong Few-Shot Video-Language Learners
Zhenhailong Wang · Manling Li · Ruochen Xu · Luowei Zhou · Jie Lei · Xudong Lin · Shuohang Wang · Ziyi Yang · Chenguang Zhu · Derek Hoiem · Shih-Fu Chang · Mohit Bansal · Heng Ji