Search All 2022 Events
 

9 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Thu 9:00 Towards Efficient Post-training Quantization of Pre-trained Language Models
Haoli Bai · Lu Hou · Lifeng Shang · Xin Jiang · Irwin King · Michael R Lyu
Poster
Leveraging Inter-Layer Dependency for Post -Training Quantization
changbao wang · DanDan Zheng · Yuanliu Liu · Liang Li
Workshop
Post-Training Neural Network Compression With Variational Bayesian Quantization
Zipei Tan · Robert Bamler
Workshop
Fri 3:50 Post-Training Neural Network Compression With Variational Bayesian Quantization
Zipei Tan · Robert Bamler
Poster
Thu 9:00 Optimal Brain Compression: A Framework for Accurate Post-Training Quantization and Pruning
Elias Frantar · Dan Alistarh
Workshop
Fri 8:30 SmoothQuant: Accurate and Efficient Post-Training Quantization for Large Language Models
Song Han
Poster
Thu 14:00 ZeroQuant: Efficient and Affordable Post-Training Quantization for Large-Scale Transformers
Zhewei Yao · Reza Yazdani Aminabadi · Minjia Zhang · Xiaoxia Wu · Conglong Li · Yuxiong He
Poster
Thu 9:00 A Fast Post-Training Pruning Framework for Transformers
Woosuk Kwon · Sehoon Kim · Michael Mahoney · Joseph Hassoun · Kurt Keutzer · Amir Gholami
Poster
Tue 14:00 FP8 Quantization: The Power of the Exponent
Andrey Kuzmin · Mart van Baalen · Yuwei Ren · Markus Nagel · Jorn Peters · Tijmen Blankevoort