Search All 2022 Events
 

37 Results

<<   <   Page 1 of 4   >   >>
Poster
Tue 9:00 Retrieval-Augmented Diffusion Models
Andreas Blattmann · Robin Rombach · Kaan Oktay · Jonas Müller · Björn Ommer
Workshop
Retrieval-based Controllable Molecule Generation
Jack Wang · Weili Nie · Zhuoran Qiao · Chaowei Xiao · Richard Baraniuk · Anima Anandkumar
Poster
Decoupling Knowledge from Memorization: Retrieval-augmented Prompt Learning
Xiang Chen · Lei Li · Ningyu Zhang · Xiaozhuan Liang · Shumin Deng · Chuanqi Tan · Fei Huang · Luo Si · Huajun Chen
Poster
Thu 9:00 Wukong: A 100 Million Large-scale Chinese Cross-modal Pre-training Benchmark
Jiaxi Gu · Xiaojun Meng · Guansong Lu · Lu Hou · Niu Minzhe · Xiaodan Liang · Lewei Yao · Runhui Huang · Wei Zhang · Xin Jiang · Chunjing XU · Hang Xu
Poster
Multi-Lingual Acquisition on Multimodal Pre-training for Cross-modal Retrieval
Liang Zhang · Anwen Hu · Qin Jin
Poster
Thu 9:00 Retrieve, Reason, and Refine: Generating Accurate and Faithful Patient Instructions
Fenglin Liu · Bang Yang · Chenyu You · Xian Wu · Shen Ge · Zhangdaihong Liu · Xu Sun · Yang Yang · David Clifton
Poster
Thu 9:00 ReCo: Retrieve and Co-segment for Zero-shot Transfer
Gyungin Shin · Weidi Xie · Samuel Albanie
Poster
Tue 9:00 Recommender Forest for Efficient Retrieval
Chao Feng · Wuchao Li · Defu Lian · Zheng Liu · Enhong Chen
Poster
Misspecified Phase Retrieval with Generative Priors
Zhaoqiang Liu · Xinshao Wang · Jiulong Liu
Poster
Wed 14:00 Decoupled Context Processing for Context Augmented Language Modeling
Zonglin Li · Ruiqi Guo · Sanjiv Kumar
Poster
Tue 14:00 Unsupervised Cross-Task Generalization via Retrieval Augmentation
Bill Yuchen Lin · Kangmin Tan · Chris Miller · Beiwen Tian · Xiang Ren
Poster
Wed 9:00 Forecasting Future World Events With Neural Networks
Andy Zou · Tristan Xiao · Ryan Jia · Joe Kwon · Mantas Mazeika · Richard Li · Dawn Song · Jacob Steinhardt · Owain Evans · Dan Hendrycks