Skip to yearly menu bar Skip to main content


Panel

Featured Papers Panels 1A

Virtual

Moderators: Jianyu Xu · Ben Usman · Shiqian Ma · Yaoyao Liu

Abstract:

Each panel session is split into four 30-minute blocks composed of a set of lightning talks and a deep dive session related to similar topics. The deep dive will begin immediately after lightning talks and the related Q&A (it might be before the 15 min are over). We will not take any questions via microphone but ask you to use slido (see embedding below or go to https://slido.com and use keyword #neurips22). If you are a presenter or moderator, you should see a zoom link that you can use to join the session for Q&A.

Finally some important don'ts: DO NOT share any zoom or slido information publicly. DO NOT join zoom if you are not presenting or moderating.

Chat is not available.

Tue 6 Dec. 9:00 - 9:15 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 1A-1

Siba Smarak Panigrahi · Xuhong Li · Mikhail Usvyatsov · Shaohan Chen · Sohan Patnaik · Haoyi Xiong · Nikolaos V Sahinidis · Rafael Ballester-Ripoll · Chuanhou Gao · Xingjian Li · Konrad Schindler · Xuanyu Wu · Zeyu Chen · Dejing Dou

Tue 6 Dec. 9:30 - 9:45 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 1A-2

Urša Zrimšek · Andy Chen · Shion Matsumoto · Rohan Sinha Varma

Tue 6 Dec. 10:00 - 10:15 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 1A-3

Kimia Noorbakhsh · Ronan Perry · Qi Lyu · Jiawei Jiang · Christian Toth · Olivier Jeunen · Xin Liu · Yuan Cheng · Lei Li · Manuel Rodriguez · Julius von Kügelgen · Lars Lorch · Nicolas Donati · Lukas Burkhalter · Xiao Fu · Zhongdao Wang · Songtao Feng · Ciarán Gilligan-Lee · Rishabh Mehrotra · Fangcheng Fu · Jing Yang · Bernhard Schölkopf · Ya-Li Li · Christian Knoll · Maks Ovsjanikov · Andreas Krause · Shengjin Wang · Hong Zhang · Mounia Lalmas · Bolin Ding · Bo Du · Yingbin Liang · Franz Pernkopf · Robert Peharz · Anwar Hithnawi · Julius von Kügelgen · Bo Li · Ce Zhang

Tue 6 Dec. 10:30 - 10:45 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 1A-4

Siwei Wang · Jing Liu · Nianqiao Ju · Shiqian Li · Eloïse Berthier · Muhammad Faaiz Taufiq · Arsene Fansi Tchango · Chen Liang · Chulin Xie · Jordan Awan · Jean-Francois Ton · Ziad Kobeissi · Wenguan Wang · Xinwang Liu · Kewen Wu · Rishab Goel · Jiaxu Miao · Suyuan Liu · Julien Martel · Ruobin Gong · Francis Bach · Chi Zhang · Rob Cornish · Sanmi Koyejo · Zhi Wen · Yee Whye Teh · Yi Yang · Jiaqi Jin · Bo Li · Yixin Zhu · Vinayak Rao · Wenxuan Tu · Gaetan Marceau Caron · Arnaud Doucet · Xinzhong Zhu · Joumana Ghosn · En Zhu