Lightning Talk

Lightning Talks 3B-1

Tianying Ji · Tongda Xu · Giulia Denevi · Aibek Alanov · Martin Wistuba · Wei Zhang · Yuesong Shen · Massimiliano Pontil · Vadim Titov · Yan Wang · Yu Luo · Daniel Cremers · Yanjun Han · Arlind Kadra · Dailan He · Josif Grabocka · Zhengyuan Zhou · Fuchun Sun · Carlo Ciliberto · Dmitry Vetrov · Mingxuan Jing · Chenjian Gao · Aaron Flores · Tsachy Weissman · Han Gao · Fengxiang He · Kunzan Liu · Wenbing Huang · Hongwei Qin

[ Abstract ] [ Livestream: Visit Featured Papers Panels 3B ]
Wed 7 Dec 9 a.m. — 9:15 a.m. PST
Chat is not available.