Skip to yearly menu bar Skip to main content


Panel

Featured Papers Panels 3B

Virtual

Moderators: Emmanuel Kahembwe · Tatiana Likhomanenko · Siddharth N · Marco Mondelli

Abstract:

Each panel session is split into four 30-minute blocks composed of a set of lightning talks and a deep dive session related to similar topics. The deep dive will begin immediately after lightning talks and the related Q&A (it might be before the 15 min are over). We will not take any questions via microphone but ask you to use slido (see embedding below or go to https://slido.com and use keyword #neurips22). If you are a presenter or moderator, you should see a zoom link that you can use to join the session for Q&A.

Finally some important don'ts: DO NOT share any zoom or slido information publicly. DO NOT join zoom if you are not presenting or moderating.

Chat is not available.

Wed 7 Dec. 9:00 - 9:15 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 3B-1

Tianying Ji · Tongda Xu · Giulia Denevi · Aibek Alanov · Martin Wistuba · Wei Zhang · Yuesong Shen · Massimiliano Pontil · Vadim Titov · Yan Wang · Yu Luo · Daniel Cremers · Yanjun Han · Arlind Kadra · Dailan He · Josif Grabocka · Zhengyuan Zhou · Fuchun Sun · Carlo Ciliberto · Dmitry Vetrov · Mingxuan Jing · Chenjian Gao · Aaron Flores · Tsachy Weissman · Han Gao · Fengxiang He · Kunzan Liu · Wenbing Huang · Hongwei Qin

Wed 7 Dec. 9:30 - 9:45 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 3B-2

Yu Huang · Tero Karras · Maxim Kodryan · Shiau Hong Lim · Shudong Huang · Ziyu Wang · Siqiao Xue · ILYAS MALIK · Ekaterina Lobacheva · Miika Aittala · Hongjie Wu · Yuhao Zhou · Yingbin Liang · Xiaoming Shi · Jun Zhu · Maksim Nakhodnov · Timo Aila · Yazhou Ren · James Zhang · Longbo Huang · Dmitry Vetrov · Ivor Tsang · Hongyuan Mei · Samuli Laine · Zenglin Xu · Wentao Feng · Jiancheng Lv

Wed 7 Dec. 10:00 - 10:15 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 3B-3

Sitao Luan · Zhiyuan You · Ruofan Liu · Linhao Qu · Yuwei Fu · Jiaxi Wang · Chunyu Wei · Jian Liang · xiaoyuan luo · Di Wu · Yun Lin · Lei Cui · Ji Wu · Chenqing Hua · Yujun Shen · Qincheng Lu · XIANGLIN YANG · Benoit Boulet · Manning Wang · Di Liu · Lei Huang · Fei Wang · Kai Yang · Jiaqi Zhu · Jin Song Dong · Zhijian Song · Xin Lu · Mingde Zhao · Shuyuan Zhang · Yu Zheng · Xiao-Wen Chang · Xinyi Le · Doina Precup

Wed 7 Dec. 10:30 - 10:45 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 3B-4

Guanghu Yuan · Yijing Liu · Li Yang · Yongri Piao · Zekang Zhang · Yaxin Xiao · Lin Chen · Yinqi Li · Fajie Yuan · Guangyu Gao · Hong Chang · Qinxian Liu · Zhixiang Wei · Qingqing Ye · Chenyang Lu · Jian Meng · Haibo Hu · Xin Jin · Yudong Li · Miao Zhang · Zhiyuan Fang · Jae-sun Seo · Bingpeng MA · Jian-Wei Zhang · Shiguang Shan · Haozhe Feng · Huaian Chen · Deliang Fan · Huadi Zheng · Jianbo Jiao · Huchuan Lu · Beibei Kong · Miao Zheng · Chengfang Fang · Shujie Li · Zhongwei Wang · Yunchao Wei · Xilin Chen · Jie Shi · Kai Chen · Zihan Zhou · Lei Chen · Yi Jin · Wei Chen · Min Yang · Chenyun YU · Bo Hu · Zang Li · Yu Xu · Xiaohu Qie