Search All 2022 Events
 

Results

<<   <   Page 1 of 31   >   >>
Poster
OmniVL: One Foundation Model for Image-Language and Video-Language Tasks
Junke Wang · Dongdong Chen · Zuxuan Wu · Chong Luo · Luowei Zhou · Yucheng Zhao · Yujia Xie · Ce Liu · Yu-Gang Jiang · Lu Yuan
Poster
Contrastive Language-Image Pre-Training with Knowledge Graphs
Xuran Pan · Tianzhu Ye · Dongchen Han · Shiji Song · Gao Huang
Poster
Tue 9:00 UniCLIP: Unified Framework for Contrastive Language-Image Pre-training
Janghyeon Lee · Jongsuk Kim · Hyounguk Shon · Bumsoo Kim · Seung Hwan Kim · Honglak Lee · Junmo Kim
Poster
Thu 14:00 EAGER: Asking and Answering Questions for Automatic Reward Shaping in Language-guided RL
Thomas Carta · Pierre-Yves Oudeyer · Olivier Sigaud · Sylvain Lamprier
Poster
Thu 9:00 LIFT: Language-Interfaced Fine-Tuning for Non-language Machine Learning Tasks
Tuan Dinh · Yuchen Zeng · Ruisu Zhang · Ziqian Lin · Michael Gira · Shashank Rajput · Jy-yong Sohn · Dimitris Papailiopoulos · Kangwook Lee
Poster
OrdinalCLIP: Learning Rank Prompts for Language-Guided Ordinal Regression
Wanhua Li · Xiaoke Huang · Zheng Zhu · Yansong Tang · Xiu Li · Jie Zhou · Jiwen Lu
Poster
Wed 14:00 MOMA-LRG: Language-Refined Graphs for Multi-Object Multi-Actor Activity Parsing
Zelun Luo · Zane Durante · Linden Li · Wanze Xie · Ruochen Liu · Emily Jin · Zhuoyi Huang · Lun Yu Li · Jiajun Wu · Juan Carlos Niebles · Ehsan Adeli · Fei-Fei Li
Poster
Thu 14:00 ELEVATER: A Benchmark and Toolkit for Evaluating Language-Augmented Visual Models
Chunyuan Li · Haotian Liu · Liunian Li · Pengchuan Zhang · Jyoti Aneja · Jianwei Yang · Ping Jin · Houdong Hu · Zicheng Liu · Yong Jae Lee · Jianfeng Gao
Poster
LGDN: Language-Guided Denoising Network for Video-Language Modeling
Haoyu Lu · Mingyu Ding · Nanyi Fei · Yuqi Huo · Zhiwu Lu
Poster
Thu 9:00 TVLT: Textless Vision-Language Transformer
Zineng Tang · Jaemin Cho · Yixin Nie · Mohit Bansal
Poster
Wed 14:00 Language Models with Image Descriptors are Strong Few-Shot Video-Language Learners
Zhenhailong Wang · Manling Li · Ruochen Xu · Luowei Zhou · Jie Lei · Xudong Lin · Shuohang Wang · Ziyi Yang · Chenguang Zhu · Derek Hoiem · Shih-Fu Chang · Mohit Bansal · Heng Ji
Poster
PyramidCLIP: Hierarchical Feature Alignment for Vision-language Model Pretraining
Yuting Gao · Jinfeng Liu · Zihan Xu · Jun Zhang · Ke Li · Rongrong Ji · Chunhua Shen