Skip to yearly menu bar Skip to main content


Panel

Featured Papers Panels 5B

Virtual

Moderators: Arash Vahdat · Hyun Oh Song · Amitai Armon · Zhihui Zhu

Abstract:

Each panel session is split into four 30-minute blocks composed of a set of lightning talks and a deep dive session related to similar topics. The deep dive will begin immediately after lightning talks and the related Q&A (it might be before the 15 min are over). We will not take any questions via microphone but ask you to use slido (see embedding below or go to https://slido.com and use keyword #neurips22). If you are a presenter or moderator, you should see a zoom link that you can use to join the session for Q&A.

Finally some important don'ts: DO NOT share any zoom or slido information publicly. DO NOT join zoom if you are not presenting or moderating.

Chat is not available.

Thu 8 Dec. 9:00 - 9:15 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 5B-1

Devansh Arpit · Xiaojun Xu · Zifan Shi · Ivan Skorokhodov · Shayan Shekarforoush · Zhan Tong · Yiqun Wang · Shichong Peng · Linyi Li · Ivan Skorokhodov · Huan Wang · Yibing Song · David Lindell · Yinghao Xu · Seyed Alireza Moazenipourasil · Sergey Tulyakov · Peter Wonka · Yiqun Wang · Ke Li · David Fleet · Yujun Shen · Yingbo Zhou · Bo Li · Jue Wang · Peter Wonka · Marcus Brubaker · Caiming Xiong · Limin Wang · Deli Zhao · Qifeng Chen · Dit-Yan Yeung

Thu 8 Dec. 9:30 - 9:45 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 5B-2

Conglong Li · Mohammad Azizmalayeri · Mojan Javaheripi · Pratik Vaishnavi · Jon Hasselgren · Hao Lu · Kevin Eykholt · Arshia Soltani Moakhar · Wenze Liu · Gustavo de Rosa · Nikolai Hofmann · Minjia Zhang · Zixuan Ye · Jacob Munkberg · Amir Rahmati · Arman Zarei · Subhabrata Mukherjee · Yuxiong He · Shital Shah · Reihaneh Zohrabi · Hongtao Fu · Tomasz Religa · Yuliang Liu · Mohammad Manzuri · Mohammad Hossein Rohban · Zhiguo Cao · Caio Cesar Teodoro Mendes · Sebastien Bubeck · Farinaz Koushanfar · Debadeepta Dey

Thu 8 Dec. 10:00 - 10:15 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 5B-3

Yanze Wu · Jie Xiao · Nianzu Yang · Jieyi Bi · Jian Yao · Yiting Chen · Qizhou Wang · Yangru Huang · Yongqiang Chen · Peixi Peng · Yuxin Hong · Xintao Wang · Feng Liu · Yining Ma · Qibing Ren · Xueyang Fu · Yonggang Zhang · Kaipeng Zeng · Jiahai Wang · GEN LI · Yonggang Zhang · Qitian Wu · Yifan Zhao · Chiyu Wang · Junchi Yan · Feng Wu · Yatao Bian · Xiaosong Jia · Ying Shan · Zhiguang Cao · Zheng-Jun Zha · Guangyao Chen · Tianjun Xiao · Han Yang · Jing Zhang · Jinbiao Chen · MA Kaili · Yonghong Tian · Junchi Yan · Chen Gong · Tong He · Binghui Xie · Yuan Sun · Francesco Locatello · Tongliang Liu · Yeow Meng Chee · David P Wipf · Tongliang Liu · Bo Han · Bo Han · Yanwei Fu · James Cheng · Zheng Zhang

Thu 8 Dec. 10:30 - 10:45 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 5B-4

Yuezhi Yang · Zeyu Yang · Yong Lin · Yi.shi Xu · Linan Yue · Tao Yang · Weixin Chen · Qi Liu · Jiaqi Chen · Dongsheng Wang · Baoyuan Wu · Yuwang Wang · Hao Pan · Shengyu Zhu · Zhenwei Miao · Yan Lu · Lu Tan · Bo Chen · Yichao Du · Haoqian Wang · Wei Li · Yanqing An · Ruiying Lu · Peng Cui · Nanning Zheng · Li Wang · Zhibin Duan · Xiatian Zhu · Mingyuan Zhou · Enhong Chen · Li Zhang