Search All 2022 Events
 

53 Results

<<   <   Page 1 of 5   >   >>
Poster
Tue 14:00 Alignment-guided Temporal Attention for Video Action Recognition
Yizhou Zhao · Zhenyang Li · Xun Guo · Yan Lu
Poster
Tue 14:00 Second Thoughts are Best: Learning to Re-Align With Human Values from Text Edits
Ruibo Liu · Chenyan Jia · Ge Zhang · Ziyu Zhuang · Tony Liu · Soroush Vosoughi
Poster
Wed 14:00 S-PIFu: Integrating Parametric Human Models with PIFu for Single-view Clothed Human Reconstruction
Kennard Chan · Guosheng Lin · Haiyu Zhao · Weisi Lin
Poster
Recurrent Video Restoration Transformer with Guided Deformable Attention
Jingyun Liang · Yuchen Fan · Xiaoyu Xiang · Rakesh Ranjan · Eddy Ilg · Simon Green · Jiezhang Cao · Kai Zhang · Radu Timofte · Luc V Gool
Poster
Rethinking Alignment in Video Super-Resolution Transformers
Shuwei Shi · Jinjin Gu · Liangbin Xie · Xintao Wang · Yujiu Yang · Chao Dong
Poster
Thu 9:00 Multi-Granularity Cross-modal Alignment for Generalized Medical Visual Representation Learning
Fuying Wang · Yuyin Zhou · Shujun WANG · Varut Vardhanabhuti · Lequan Yu
Poster
Align then Fusion: Generalized Large-scale Multi-view Clustering with Anchor Matching Correspondences
Siwei Wang · Xinwang Liu · Suyuan Liu · Jiaqi Jin · Wenxuan Tu · Xinzhong Zhu · En Zhu
Poster
Thu 9:00 Parametrically Retargetable Decision-Makers Tend To Seek Power
Alex Turner · Prasad Tadepalli
Poster
Wed 9:00 BILCO: An Efficient Algorithm for Joint Alignment of Time Series
Xuelong Mi · Mengfan Wang · Alex Chen · Jing-Xuan Lim · Yizhi Wang · Misha B Ahrens · Guoqiang Yu
Poster
Tue 14:00 Searching for Better Spatio-temporal Alignment in Few-Shot Action Recognition
Yichao Cao · Xiu Su · Qingfei Tang · Shan You · Xiaobo Lu · Chang Xu
Poster
Wed 9:00 FedSR: A Simple and Effective Domain Generalization Method for Federated Learning
A. Tuan Nguyen · Philip Torr · Ser Nam Lim
Poster
Thu 9:00 Subsidiary Prototype Alignment for Universal Domain Adaptation
Jogendra Nath Kundu · Suvaansh Bhambri · Akshay R Kulkarni · Hiran Sarkar · Varun Jampani · Venkatesh Babu R